Hệ thống showroom của Volkswagen Quảng Ninh

Hệ thống showroom của Volkswagen Quảng Ninh đã hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của Volkswagen
về trang thiết bị nhà xưởng chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động.